Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Idea- ja ajatuskartat

Monille saattavat olla tuttuja kouluajoilta erilaiset visuaaliset kartat, joissa hahmotetaan tiettyyn aihepiiriin tai aiheeseen liittyviä tekijöitä. Nykyisin erilaisia mielle- ja ideakarttoja käytetään myös työelämässä etenkin tietyillä aloilla paljon. Miellekarttoja voi hyödyntää niin isomman projektin hahmottamiseksi kuin yksittäisen tekstin kirjottamisen apuna.

Miellekartat voivat olla avuksi ideointivaiheessa. Lisäksi ne auttavat monia silloin, kun tekstin rakenteen miettiminen muodostuu kirjoittamisen esteeksi. Joskus nimittäin saattaa käydä niin, että kirjoittaja miettii koko ajan mielessään, millainen lopullisen tekstin pitäisi olla. Tällöin pelkästään alkuun pääseminen tuntuu ylivoimaiselta.

Miellekartoilla (mind map) tarkoitetaan, että aiheeseen tai aihepiiriin liittyviä asioita kootaan jollakin tavalla yhteen. Kaikkein yksinkertaisin tapa on listata mieleen tulevia asioita ranskalaisin viivoin. Asioita ei tarvitse laittaa esittämisjärjestykseen eikä kirjoittajan tarvitse tässä vaiheessa vielä miettiä, miten asiat pitäisi muotoilla. Tämän jälkeen alustavia ajatuksia voi käyttää tekstin luonnostelun apuna ja asioita voi alkaa yhdistellä toisiinsa.

Kimmo Svinhufvud (2016) esittelee miellekartan perustekniikan seuraavasti.

  1. Aloita paperin keskeltä ja kirjoita aiheeseen keskeisesti liittyvä sana. Halutessasi voit piirtää kuvan.
  2. Ideoi: kirjoita sanan ympärille asioita, joita mieleesi tulee. Kiteytä asiat yhteen tai kahteen sanaan tai kuvaan.
  3. Anna ajatusten haarautua ja yhdistä ajatukset viivoilla keskellä olevaan sanaan. Uusille ajatuksille piirrä uusia haaroja.
  4. Pyri nopeaan ajatteluun.
  5. Anna luovuudelle tilaa. Kokeile erilaisia kyniä, tekstityylejä ja erikokoisia viivoja.
  6. Jos jokin ajatus ei löydä paikkaansa ja yhteyttä, palaa siihen myöhemmin.
  7. Lisää yhteyksiä ja ajatuksia sitä mukaa kun ajatuksesi löytävät yhteyden.
  8. Kokeile, leikittele ja unohda vakavuus! Voit tehdä harjoituksen uudelleen. (Svinhufvud 2016, 147.)

Voit hyödyntää miellekartan tekemisessä erilaisia sovelluksia, kuten