Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Asiatyyli ja kielenhuolto

Kielenkäytön hyvyyttä tai huonoutta on vaikeaa ja mahdotontakin yksiselitteisesti arvioida suhteuttamatta arviointia tekstin tavoitteeseen, viestintätarkoitukseen ja tilanteeseen.

Asiateksteissä käytetään asiatyyliä. Asiateksteillä tiedotetaan, vaikutetaan tai ohjataan toimintaa. Asiatyylisten tekstien tavoitteena on tiedon välittäminen tarkoituksenmukaisesti, yksiselitteisesti ja tehokkaasti. Tämän vuoksi asiatekstien kieli on:

  • neutraalia
  • selvää
  • tiivistä
  • tarkkaa ja täsmällistä
  • havainnollista
  • ymmärrettävää

Asiatekstit vetoavat järkeen ja loogiseen päättelyyn, perustuvat tosiasioihin ja pyrkivät kuvaamaan ja erittelemään todellisuutta. Asiatyylisissä teksteissä suositaan sanojen neutraaleja sanakirjamerkityksiä (denotaatioita) eikä leikitellä mielle-, sivu- ja lisämerkityksillä (konnotaatioilla). Kieli itsessään on ns. läpinäkyvää, huomaamatonta ja neutraalia, jotta se ei vie lukijan huomiota pois itse asiasta.

Virolaisen kielentutkijan Valter Taulin mukaan ihannekieli pyrkii minimikeinoin maksimituloksiin. Taulin mukaan ihannekieli noudattaa kolmea perusperiaatetta: se on selkeää, taloudellista ja esteettistä. Selkeyden, taloudellisuuden ja esteettisyyden periaatteet sopivat erinomaisesti myös hyvän asiatyylin punnintaan.

Valtaosa työelämän ja opiskeluissa kirjoitettavista teksteistä on asiatekstejä. Tämän vuoksi opiskeluiden aikana harjoitellaan nimenomaan asiatyylisten tekstien ja niissä vaadittavien piirteiden osaamista. Tämä tarkoittaa, että opintojen aikana palautetta annetaan myös tekstin muodollisista seikoista.

Asiatyyli eroaa arkityylistä ja esimerkiksi vapaasta puhekielestä. Asiatyylin tavoitteena on antaa tilaa käsiteltävälle asialle. Jos et ole aivan varma, millainen tyylilaji on sopiva johonkin tekstiin, on asiatyyli turvallinen valinta. (Tarkoma & Vuorijärvi 2012, 118–119.)

Asiatyylinen teksti pyrkii yksiselitteisyyteen, havainnollisuuteen ja täsmällisyyteen. Yksiselitteisyys syntyy esimerkiksi siten, että käsitteet määritellään ja esitetään tarkasti. Havainnollisuutta tekstiin tuovat taustatiedon esittely ja taustatietojen kuvaaminen. Asiatyylinen teksti ei sisällä kirjoittajan vahvoja tunnepurkauksia, räväkkää huumoria tai moniselitteisiä kuvauksia. (Kankaanpää & Piehl 2011, 20; Tarkoma & Vuorijärvi 2012, 118–119.)

Esimerkki havainnollisesta ja yksiselitteisestä tekstistä, jossa on määritelty käytettävä käsite sosiaalinen kirjasto tarkasti ja neutraalisti.

Sosiaalinen kirjasto voidaan määritellä tilaksi, jossa erilaisten ihmisten kohtaaminen, yhdessä  oleminen ja vuorovaikutus ovat mahdollisia. Sosiaalinen kirjasto tarkoittaa yhtä lailla liikkuvaa  kirjastoa, jossa kirjaston palveluita viedään erilaisiin tiloihin. Esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat jalkautuvat kirjastopalvelut, osallistava tekeminen erilaisissa tapahtumissa. (Honkanen 2015, 13.) Sosiaalisen kirjastotyön tavoitteena on saada kirjaston palveluiden piiriin sellaisia asiakasryhmiä, jotka eivät vielä jostakin syystä käytä kirjastoa ja sen palveluita. Pyrkimyksenä on aktivoida heitä ja  ottaa heidän ajatuksensa ja ideansa mukaan kirjastojen kehittämiseen. (Jyrkinen 2013, 4.)  Sosiaalista kirjastoa voidaan tarkastella myös sosiaalityön ja kirjastojen välimaastossa olevana. Silloin  se voidaan nähdä ihmisten auttamisena, yksilöiden yksinäisyyden ehkäisemisenä. Tällainen sosiaalisen kirjaston tulkinta voidaan kuitenkin nähdä varsin ongelmakeskeisenä, jos kirjaston työntekijöiden hoitavan esimerkiksi avohoitopotilaita ilman sosiaalityön koulutusta. (Hokkanen, 2015, 11.)

Asiatyylisyyteen sisältyvät myös tekstin selkeyteen ja ulkoasuun liittyvät tekijät. Yksi selkeyttä lisäävä tekijä ovat valmiit mallipohjat, joita käytetään. Mallipohjiin on aseteltu valmiiksi kansilehti, sisällysluettelo ja lähdeluetteloa. Mallipohjassa on marginaalit, fonttikoko, riviväli sekä esimerkiksi otsikoiden koko on valmiiksi määritelty. Näiden käyttäminen helpottaa kirjoittamista, koska silloin asetteluita ei tarvitse tehdä itse. Mallipohja auttaa myös lukijaa. Humakissa oppimistehtävät tehdään pääsääntöisesti aina mallipohjalle. Opinnäytetyölle on oma mallipohjansa (Muita opinnäytetyön tekemiseen liittyviä dokumentteja). On tärkeää, että opit käyttämään mallipohjaa oikein.

Humakin kirjallisten tehtävien mallipohjan löydät täältä