Skip to Main Content

Opinnäytetyöopas YAMK

Saatteeksi

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) määrittelee, että opinnäytetyö on osa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Asetus ei kuitenkaan määrittele lainkaan opinnäytetyön sisältöä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä ei ole myöskään sellaisia vakiintuneita konventioita kuin esimerkiksi yliopistojen pro gradu ‑tutkielmalla. Ammattikorkeakoulukentällä onkin käyty paljon keskustelua siitä, miten ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö eroaa yhtäältä gradusta ja toisaalta ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyöstä.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön kohdistuu paljon odotuksia. Ammattikorkeakouluhenkisesti opinnäytetyöltä edellytetään konkreettista työelämän kehittämistä. Samanaikaisesti siltä kuitenkin odotetaan myös vahvaa tutkimuksellista otetta eli hyvää teoreettista perehtyneisyyttä aihepiiriin, tutkimusmenetelmien hallintaa ja uuden tiedon tuottamista. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat yksimielisiä siitä, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä ratkotaan työelämän todellisia ongelmia.

Tämän oppaan tarkoitus on kuvata, mitä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä Humakissa tarkoitetaan, minkälaisia opinnäytetyössä sovellettavat menetelmät ovat ja miten opinnäytetyöprosessi etenee ideasta valmiiksi työksi. Lisäksi oppaassa annetaan neuvoja tekijöille työn eri vaiheissa.

Tämän oppaan lisäksi opinnäytetyöntekijän tulee tutustua erittäin tarkoin Humakin opinnäytetöiden kommunikointityökalun Wihin käyttöohjeeseen, opinnäytetyön saavutettavuusvaatimuksiin ja lähdeviiteoppaaseen. Ensin mainittu ohje kuvaa opinnäytetyöprosessin yksityiskohtaisesti opiskelijan näkökulmasta. Kaksi jälkimmäistä määrittävät, miten Humakissa toteutetaan saavutettavuuslain vaatimukset ja merkitään lähdeviitteet.