Skip to Main Content

Arvioinnin käsikirja

Arvioinnin käsikirjan tarkoitus

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) arvioinnin käsikirjan tavoitteena ja tarkoituksena on tuoda esille oppimisen arvioinnin lähtökohdat, opintojaksojen arviointikäytänteet sekä arvioinnin oikaisupyyntö. Arviointikäytänteissä nostetaan erillisenä kohtana esiin kieli- ja tulkkausopintojen arviointi, jonka arviointiasteikko poikkeaa muiden opintojen arviointiasteikosta.

Arviointi liittyy aina tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Arvioinnilla tarkoitetaankin asetettujen tavoitteiden peilaamista saatuihin tuloksiin. Arviointi on aina riippuvainen kulloisesta asiayhteydestä, jolloin arvioinnin tehtävä ja merkitys tarkennetaan tilannekohtaisesti.

  • ”Arviointi on läpinäkyvää, jatkuvaa, monipuolista ja reflektio-osaamista kehittävää” (eAMK-hanke)
  • Oppimisen ohjaus- ja valmennuspalaute annetaan siinä ympäristössä, missä opinnot suoritetaan (esim. Hoodle), samoin yksittäisten tehtävien arviointi annetaan oppimisympäristössä.
  • Opintojakson kokonaisarvosana viedään Peppiin ko. opintojaksolle arvosanaksi. Poikkeuksena tapaukset, joissa on tarvetta viedä Peppiin enemmän arviointitietoa (esim. miltä osin tehtävä on täydennettävä)
  • Vertaisarviointiin ja –palautteeseen sovelletaan opintojakson arviointiohjeeseen kirjattuja periaatteita 
  • Oppimisen itsearviointiin sovelletaan vastaavasti opintojakson arviointiohjeita

Käsikirjan tavoitteena yhdenmukaistaa arviointikäytäntöjä, jotta arvioinnin korkea laatu sekä sen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus voivat toteutua.

Arvioinnin  käsikirjan  ohjeita  käytetään  kaikissa  Humakin  toteuttamissa  koulutuksissa; niin tutkinto- kuin jatkuvan oppimisen opinnoissa. Käsikirjassa  ilmaistaan eri koulutusten arviointien mahdolliset poikkeukset ja tarkentavat ohjeet.

Arvioinnin käsikirjan päivitys: 16.9.2021 /AMK-kehittämisryhmä