Skip to Main Content

Humakin opinnäytetyöopas, AMK-perustutkinto

Mikä on Humakin opinnäytetyö?

Ammattikorkeakouluasetuksen 2 § mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu opinnäytetyö. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) tämä vaatimus osoitetaan siten, että opinnäytetyö on tilaustyönä suoritettava työelämän kehittämistehtävä. Kehittämistyön tavoitteista sovitaan kirjallisesti opinnäytetyön tekijän, tilaajan ja ohjaavan opettajan kesken ennen työn aloittamista. 

Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa ammatillisen kypsyytensä sekä kykynsä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työelämän kehittämiseen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Opinnäytetyö on osoitus kehittämistyön menetelmien soveltamistaidoista, korkealaatuisen sekä sujuvan asiantuntijatekstin kirjoittamisesta ja ylipäänsä kyvystä suoriutua rajatusta, mutta vaativasta asiantuntijatehtävästä.

Humakin opinnäytetyö tuottaa tilaajalle jotain konkreettista – se ei siis ole pelkkä paperi. Kehittämistehtävä on aina tulevaisuusorientoitunut: jokainen työ tuottaa uutta tietoa, uudistettua toimintaa tai molempia. Konkreettinen tuotos voi olla käyttökelpoinen toimintamalli, tuote, opas tai palvelu. Tuotos voi olla työskentelytavan uudistaminen, arviointi tai soveltaminen uuteen toimintaympäristöön. Se voi olla myös suunnitelma, mutta usein suunnitelman toimeenpaneminen on mielenkiintoisempi kehittämistehtävä kuin pelkkä suunnittelu. Konkreettinen tuotos voidaan sisällyttää opinnäytetyön liitteeksi tai tekijä voi kuvata sen toteutusta työn sisältöluvuissa.

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä (op), ja se on osa 30 op:n laajuisia kehittämistoiminnan opintoja. Toiset 15 op koostuvat opintojaksoista Kehittämistyön menetelmät (5 op), Tutkimuksellinen kehittämistoiminta (5 op) ja Kehittämistoiminnan käytännöt (5 op). Kehittämistyön menetelmissä ja Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa opiskellaan kehittämistä opintojaksoilla ja tutustutaan Humakin opinnäytetyön periaatteisiin. Kehittämistoiminnan käytännöissä työn kehittämistä harjoitellaan käytännössä ja tehdään opinnäytetyösuunnitelma.

Opinnäytetyön suositeltava pituus on noin 40–60 sivua opiskelijan kirjoittamaa ns. leipätekstiä. Tämän lisäksi opinnäytetyö voi sisältää liitteitä. Opinnäytetyö kirjoitetaan ensisijaisesti opetuskielellä, mutta perustelluista syistä työn voi kirjoittaa muullakin kielellä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tilaajan työkieli. Muulla kuin opetuskielellä kirjoittaminen edellyttää ohjaavan opettajan ja arvioitsijan suostumusta. Arviointilausunto kirjoitetaan samalla kielellä kuin tutkintotodistus.

Opinnäytetyö tehdään yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Työn kehittäminen ryhmässä on luonteva tapa toimia, koska käytännön työelämässä kehittämistyötä tehdään harvoin yksin. Ryhmässä tehtävältä työltä odotetaan enemmän syvyyttä ja monipuolisempaa aihepiirin käsittelyä kuin yksin tehtävältä työltä, ja sen kirjallinen osa on useimmiten hiukan laajempi kuin yksilötyössä. Toimivan ryhmätyön edellytys on, että kaikki ovat vastuussa kokonaisuudesta, mutta jokaiselle on määrätty oma päävastuualue. Ryhmä voi tuottaa myös useita rinnakkaisia yksilötöitä samasta aihepiiristä. Opinnäytetyön arvosana ja lausunto ovat samoja ryhmän kaikille jäsenille, mikäli ryhmän tuotos on yksi yhteinen opinnäytetyö. Tässä oppaassa puhutaan opiskelijasta yksikössä, mutta kaikki esitetyt ohjeet ja määräykset sopivat myös opiskelijaryhmän jäseniin.