Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Aineistonkeruu

Tyypillisiä TKI-toiminnassa kerättäviä aineistoja ovat:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot

Aineisto voidaan määritellä TKI-projektissa / tutkimuksessa tuotettavaksi ja/tai käytettäväksi
materiaaliksi, jota analysoimalla pyritään TKI-projektin tavoitteeseen / vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimuksen läpinäkyvyyden, luotettavuuden, toistettavuuden ja todennettavuuden vuoksi on pystyttävä osoittamaan, mihin aineistoon tutkimuksen tulokset perustuvat.

Kaikkea aineistoa ei välttämättä tarvitse kerätä itse. Sopivaa aineistoa voi olla jo tarjolla, esimerkiksi rekisteriaineistoja tai erilaisista data-arkistoista saavilla olevaa avointa tutkimusaineistoa.

Aineistojen keruutapoja

 • Kvantitatiivisia aineistoja voidaan kerätä haastattelemalla, postikyselyinä, verkkokyselyinä, poimimalla tiedot erilaisista lähdedokumenteista tai mittaamalla.
 • Kvalitatiivinen aineisto kuten haastattelut, ryhmähaastattelut ja asiakas- ja asiointitilanteet kerätään yleensä tallentaen ne ääni- tai äänikuvatiedostoiksi.
 • Kirjoitukset kerätään tavallisesti kirjoituspyyntöjen tai -kutsujen avulla sähköpostitse, maapostitse tai tarkoitusta varten luodun verkkosivuston kautta.
 • Virallisista dokumenteista saa nykyisin suuren osan suoraan verkosta, mutta osan dokumenteista saa vain erikseen pyytämällä tai anomalla lupaa niiden tutkimuskäyttöön.
 • Rekisteriaineistojen saaminen edellyttää lupamenettelyä. Ohjeita lupien hakemiseen saa Rekisteritutkimuksen tukikeskuksesta.
 • Tutkija tai projekti voi kerätä ja tallentaa aineiston itse tai aineisto voidaan tilata joltain
  tiedonkeruu- tai haastatteluorganisaatiolta. Jos tutkimusprojekti päättää ostaa tiedonkeruun, tarjouspyyntö kannattaa lähettää usealle tiedonkeruuorganisaatiolle. Tarjouspyynnön laatimisessa voi ja kannattaa käyttää apuna tutkimusaineiston aineistonhallintasuunnitelmaa.

Lähde ja lisätietoja: Tietoarkisto: Aineistonhallinnan käsikirja: Aineistonhallinnan suunnittelu: Aineisto

Onko sopivaa dataa / tutkimusaineistoa jo olemassa?

 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen yleistyessä myös datan avaaminen eli sen jatkokäyttöön tarjoaminen lisääntyy. Aikaisemmissa tutkimuksissa, kerättyjä sekä esimerkiksi viranomaisten tai yritysten julkaisemia datoja löytyy erilaisista data-arkistoista.
   
 • Seuraavasta taulukkoon on koottu niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin data-arkistoja. Taulukosta löytyy myös linkit datojen ja data-arkistojen hakupalveluihin, kuten Etsimeen, jonka  avulla voi etsiä kotimaisia aineistoja ja Re3.org-palvellun, jolla voi puolestaan etsiä sopivia data-arkistoja esimerkiksi aiheen mukaan.
   
 • Taulukosta löydät tiedot myös kansallisista tutkimusinfrastruktuureista ja ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä ja -infrastruktuureista.

Data-arkistot ja datan hakupalvelut

 • Etsin on tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja.
 • Etsin sisältää aineistoista mm. seuraavia tietoja: aineiston otsikko, käytetty kieli, kuka aineiston on laatinut, kuka sen omistaa ja miten aineiston saa käyttöönsä.

 • Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot.
 • Aineistojen selaaminen, hakeminen ja kuvailutietojen lukeminen on täysin vapaata.
 • Osa aineistoista on myös avoimesti ladattavissa. Osalla vaatii tietynlaisia käyttöoikeuksia.
 • Selaa Ailaa

EUDAT-B2FIND on eurooppalainen aineistojen kuvailu- eli metatietojen tietokanta.  Palvelu on on osa laajempaa Horizon 2020 -rahoituksella totetettua kokonaisuutta.

 • Euroopan dataportaali - portaalista pääsee keskitetysti EU-maiden viranomaisten tuottamaan data-aineistoon.
 • Portaalia voi käyttää kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • EU:n avoimen datan portaali - EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa data-aineistoa.
 • Data on vapaasti käytettävissä ja uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Kielipankki

 • Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja.
 • Aineistoja voi tutkia ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata omalle koneelle.
 • re3data.org - Registry of Research Data Depositories on data-arkistojen hakupalvelu
 • Voi hakea aiheen, aineistotyypin tai maan mukaan