Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet Humakissa

Humak on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen toiminnassaan. Humakin toimintakulttuuri rakentuu avoimelle tiedon ja osaamisen jakamiselle ja uuden tiedon kehittämiselle verkostoissa.

Avoimuutta edistetään sekä TKI-toiminnassa että opetuksessa ja tavoitteena on saada Humakissa tuotettu tieto ja osaaminen kaikkien halukkaiden käyttöön.  Avoimuudella parannetaan toiminnan laatua, luotettavuutta sekä vaikuttavuutta ja uusia innovaatioita.

TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Eli TKI-toiminnassa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat halukkaiden käytettävissä tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön ja juridiikan asettamissa rajoissa. 

  • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä,  hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä HUMAKin ohjeita ja määräyksiä.
  • Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon

TKI-hankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa huomioidaan aineistojen kerääminen, käsittely, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen sekä omistus- ja käyttöoikeudet. TKI-toiminnan aineistot tulee kuvailla, käsitellä ja tallentaa niin, että ne ovat myöhemmin löydettävissä ja käytettävissä. Humak suosittelee käyttämään TKI-toiminnan aineistojen tallennuksessa pitkäaikaissäilytyspaikkoja. TKI-toiminnan sopimuksissa otetaan huomioon avoimuuden periaatteet ja pyritään välttämään perusteettomia aineistojen käytön rajoituksia.

TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.

HUMAK tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava HUMAKin ohjeistusten mukaisesti.

Kaikki Humakin kustantamat julkaisut ovat välittömästi ja pysyvästi avoimia Creative Commons -lisenssillä. Humak kannustaa henkilökuntaa julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa. Humakin henkilöstön ammatilliset ja tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen.

Humak suosittelee opiskelijoille opinnäytetöiden julkistamista Theseus-verkkokirjaston avoimessa kokoelmassa ja kertoo opinnäytetyön toimeksiantajille avoimuuden eduista.

Humak kannustaa opetushenkilökuntaa jakamaan opetusmateriaalinsa avoimesti ja määrittelemään Creative Commons -lisenssillä materiaalin käyttöehdot.

Jokainen humakilainen vastaa näiden periaatteiden toteutumisesta toiminnassaan. Humak perehdyttää henkilöstön avoimen tieteen toiminnan periaatteisiin ja huolehtii tarvittavasta ohjeistuksesta ja neuvonnasta.

Humakissa hyödynnetään kansallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen kanavia, palveluita ja työkaluja.

Humakin avoimuuden periaatteet on hyväksytty johtoryhmässä 17.8.2017. 

Avoimen TKI-toiminnan kehittämisen virstanpylväitä Humakissa

Avointa TKI-toimintaa on kehitetty  Humakissa systemaattisesti vuodesta 2017 lähtien. 

  • Humakin johtoryhmä hyväksyi Humakin avoimen tieteen periaatteet elokussa 2017. Tämän jälkeen Humakin koko henkilökunnalle ja innovaatioprosessin henkilökunnalle pidetyissä tilaisuuksissa ja kokouksissa on kerrottu Avoimen tieteen kuulumisia. 
  • Vuodesta 2017 alkaen kaikki Humakin tuottamat julkaisut on julkaistu avoimesti ja vuodesta 2018 lähtien henkilökunnan ammatilliset ja tieteelliset julkaisut on rinnakkaistallennettu Theseukseen, mikäli julkaisija on antanut tähän luvan. Suurin osa Humakin julkaisusarjan aikaisemmistakin julkaisuista on avoimesti saatavilla Theseuksessa.