Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Avoin TKI-toiminta Humakissa

OPAS ON OTETTU PÄIVITYKSEEN ALKUVUODESTA 2023 JA PÄIVITYSTYÖ ON KÄYNNISSÄ!

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että Humakissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman laajasti saatavissa ja hyödynnettävissä.

 • Tämä oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista Humakissa.
 • Opas täydentää Humakin TKI-toimintaohjeita.
 • Humakin sisäiseen käyttöön tarkoitettuja TKI-toimintaohjeita on myös Humakin intrassa (vain Humakin henkilöstölle, vaatii kirjautumisen).
 • Ohjeistus kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren opastaen avoimuutta edistävien toimintatapojen käytössä 


Toimiminen avoimen TKI-toiminnan toteuttajana:

 • Perehdyt Humakin avoimen TKI-toiminnan ohjeisiin ja toimintatapoihin.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä, miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen, sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista = aineistonhallintasuunnitelma
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemmin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin huomioon myös julkaisukanavan laadun.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen

 • Ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria kuvataan käsitteellä avoin TKI-toiminta, yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa käytetään käsitettä avoin tiede ja tutkimus.


Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja kansainvälisenä päämääränä

 • Avointa tiedettä ja tutkimusta on kehitetty OKM:n laatiman tiekartan mukaiseisesti vuosina 2014 - 2017.
 • Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan.
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiovastuu on vuodesta 2018 lähtien ollut Tieteellisten seurain valtuuskunnalla (TSV) (ks. Avointiede.fi)
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.
 • UNESCO:n avoimen tieteen suositus sisältää seuraavat osa-alueet: 1) avoin tutkimustieto, 2) avoimen tieteen infrastruktuurit, 3) avoin vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja 4) avoin vuoropuhelu muiden tietojärjestelmien kanssa.